KVKK - Hakkımızda

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN AYDINLATMA BELGESİ

İZSİAD OLARAK DERNEK ÜYELERİMİZİN VE DERNEĞİMİZE DESTEK VEREN VE BİRLİKTE FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ KİŞİ VE KURULUŞLAR İLE BAĞIŞÇILARIMIZIN, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA BİLGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN DUYURUMUZDUR.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME ve MUVAFAKATNAME

07.04.2016 tarihinden Resmi Gazete’de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte, İzmir Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, tarafımıza herhangi bir şekilde iletilen kişisel bilgilerinizin, aşağıda açıklanacağı çerçevede kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, mevzuatın izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği / devredilebileceği, sınıflandırılabileceği ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebileceğini tarafınıza bildirme yükümlülüğümüz doğmuştur.

07.04.2016 tarihinden önce işlenmiş olan kişisel verilerle ilgili olarak bir istisna öngörülmüş ve bu verilerin Kanun’a uygun hale getirilmesi için 2 yıllık süre verilmiştir. Bu dönemde Kanun’a aykırı olduğu anlaşılan verilerin derhal silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

Kanun, 07.04.2016 tarihinden önce alınan hukuka uygun rızaların da aksine bir irade beyanında bulunulmadığı takdirde 1 yılın sonunda Kanun’a uygun olduğunun kabul edileceğine yer vermiştir

Bu kişisel veriler, Üye/Katılımcı tarafından fiziki ya da sanal ortamda her türlü yöntemle doğrudan verilen;

Ad ve soyadı,

Telefon numarası (ev ve iş), adres, e-posta adresleri, faks gibi iletişim bilgileri,

Cinsiyeti,

Fotoğrafları,

Doğum tarihi,

Eğitim düzeyi,

İlgi alanları/ memnuniyetleri, şikayetleri,

Sosyal medya tercihleri,

Beğeni ve tercihleri,

Ödeme bilgileri,

Eğitim ve iş tecrübesi geçmişi/özgeçmiş bilgileri/kariyer hedefleri,

İş unvanı/mesleği/çalıştığı yer,

Yasal düzenlemelerin olanak tanıdığı kapsamda genel toplantı ve etkinlik görsellerini oluşturan fotoğraflar,

gibi konuları içeren kişisel verilerdir.

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kanun’da ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi düşünce, din, mezhep veya diğer inançlar, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık veya cinsel hayat, kılık ve kıyafet, mahkumiyet, genetik ve biyometrik veriler gibi olarak sınırlı sayıda listelenmiş olan, kişinin doğrudan mahremi ile ilgili kişisel veriler.

Sağlık ve cinsel hayat hariç olmak üzere, diğer özel nitelikli kişisel verilerin kullanılması için açık rıza gereklidir. Eğer kanun bu verileri almayı zorunlu tutuyorsa, bu halde açık rıza gerekmemektedir. Sağlık hizmet kuruluşları tarafından, hizmet kapsamında sağlık ve cinsel hayata ilişkin bilgileri saklanan hallerde, açık rızaya gerek bulunmamaktadır. Ancak derneğimiz bu tür bilgileri üyelerinden toplamamaktadır.

 

İzmir Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) olarak Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Üye/Katılımcı’nın kişisel verileri;

Üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanakların sağlanması ve Üye/Katılımcı’nın  kullanımına sunulabilmesi için gerekli her türlü işlemin yerine getirilmesi,

Sunulacak hizmetler ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapılabilmesi,

Hizmetlerinin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgilerin değerlendirilmesi,

Üye/Katılımcı’nın tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilerek Üye/Katılımcı’ya verilecek hizmetlerin bu kapsamda şekillendirilmesi, güncellenmesi,

İzmir Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD)’e, sponsorlarına/destekçilerine, etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden haberdar edilmesi,

Talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili Üye/Katılımcı’ya bilgilendirme yapılması,

Üye/Katılımcı’nın yapabileceği şikayet ve başvuruların değerlendirilebilmesi,

Üye/Katılımcı’ya tercihlerine göre ilgilerini çekebilecek yeni etkinlik ve hizmetlerin önerilebilmesi,

Üye/Katılımcı’nın beğendiği, tekrar erişmek isteyebileceği, hatırlatılmasından memnuniyet duyacağı içeriklerin ve olanakların Üye/Katılımcı’ya tercihine bağlı olarak hatırlatılabilmesi,

Üye/Katılımcı tarafından verilen bilgiler esas alınarak Üye/Katılımcı profilleri, ilgi alanları ve davranışları üzerinde araştırmalar yapılarak, anonim, toplam ve istatistiksel bir bilgi üretilmesi, bu bilgilerin diğer üyelerin bilgileri ile birleştirilerek belirli yaş grubu, kadın-erkek ziyaretçi yüzdesi gibi İzmir Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD)’ıniçeriğini geliştirmesi,

Verilen bilgiler esas alınarak Üye/Katılımcı profilleri, ilgi alanları ve davranışları üzerinde araştırmalar yapılarak, oluşturulacak profillere özel içerik ve olanaklar geliştirilmesi,

Üye/Katılımcı’nın Üye/Katılımcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel verilerinin, tercihlerinin, işlemlerinin ve gezinme süre ve detaylarının elde edilen diğer verilerle birlikte işlenebilmesi,

Sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak ve yeni hizmetler geliştirebilmek için analiz ve denetim yapılabilmesi,

Uygulama/application’ların yönetilebilmesi,

Yukarıda “Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi” kısmında açıklanan sair kanallardan elde edilen ve Üye/Katılımcı’ya ait diğer verilerle eşleştirme yoluyla kimliğin tespit edilebilmesi, verilerin elde edilme amacı doğrultusunda kullanılabilmesi,

Verilerin saklanmak üzere aktarılması,

Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanma/yedeklenmesi,

İzmir Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD)’a ait veya desteklediği ya da duyurmak istediği  etkinlikler için Üye/Katılımcı’ya bildirimde bulunulabilmesi, elektronik ileti gönderilmesi,

Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile ticari elektronik ileti gönderilebilmesi,

Burs başvuruları,

İzmir Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD)’a iş başvurusunda bulunan kişilere uygun bir pozisyon olduğu takdirde yeniden iş önerisi götürülebilmesi, bu amaçla özgeçmişlerinin ve iş başvuru değerlendirme süresinde yapılan görüşme ve referans soruşturma notlarının saklanması; İzmir Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD)’da daha önce çalışmış kişilere uygun bir pozisyon olduğu takdirde yeniden iş önerisi götürülebilmesi, bu amaçla özgeçmişlerinin ve iş başvuru değerlendirme süresinde yapılan görüşme ve referans soruşturma notlarının saklanması, yeni işverenlere talep halinde verimlilik ve performans referansları verilebilmesi,

Bilginin elde edilmesi esnasında Üye/Katılımcı’ya bildirilecek sair amaçlarla,

Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere,

Ve KVKK’da belirtilen diğer şekillerde,

Işlenebilecektir.

 

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Dernekler Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere dernek amaçlarımızı gerçekleştirmek adına karşılıklı koordinasyon içinde olduğumuz üniversiteler, okullar, STK’lar, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde faaliyet gösteren gerçek ve  tüzel kişiler, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız program ortağı kuruluşlar, yurtiçi / yurtdışı kurum ve kuruluşlar, bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

 

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız;

Derneğimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Bu halde öncelikle veri sorumlusu olarak Derneğimize başvurmanız, başvurunuz reddi halinde 30 gün sonra Kanun’un 14. Maddesi doğrultusunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na başvurmanız, başvurunuzun cevaplanmaması halinde ise başvurudan 60 gün sonra Kişisel Verileri Koruma Kuruluna başvurmanız gerekmektedir.

Yapacağınız yazılı başvuru kapsamında kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi “Şair Eşref Bulvarı No:27/2 K:8 Huzur İşhanı Montrö Meydanı Çankaya/İZMİR” adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.