Tüzük - Hakkımızda

İZMİR SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

BİRİNCİ KISIM

Kuruluş Hükümleri

 

Merkez

Madde - 01

Derneğin adı, İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği'dir.

Derneğin merkezi, Konak, İzmir'dir. Şubesi yoktur.

 

Tanım ve Kısaltma

Madde - 2

Bu tüzükte geçen,

a) Tanım ;

Dernek, İzmir Sanayici ve İnsanları Derneği

b) Kısaltma;

İZSİAD, İzmir Sanayici ve İnsanları Derneği

T.C.(Türkiye Cumhuriyeti)

Kanun (5253 sayılı Dernekler Kanunu)

Tüzük (İİzmir Sanayici ve İnsanları Derneği Tüzüğü)

anlamında kullanılmıştır.

 

Amaç

Madde 3 - Derneğin amacı, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere, çağdaş uygarlık hedefini esas alarak bölgesel ve sektörel potansiyellerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunmak, demokratik, laik, etkin hukuk devleti anlayışı içinde sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaşmasına çalışmak, sanayici ve iş insanlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini geliştirmektir.

 

Çalışma Alanı

Madde 4 - Dernek amacı doğrultusunda temsil ettiği yöre / iş dünyası kesimine öncelik vermek üzere;

a) Piyasa ekonomisinin hukuki, kurumsal ve sosyal altyapısının geliştirilmesi, ekonomisinin istikrar içinde büyümesi için katkıda bulunur.

b) İş dünyasının etik değerlerinin oluşturulmasına, toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyette bulunulmasına yönelik çalışmalar yapar.

c) Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eder, iş dünyasının araştırma, geliştirme faaliyetlerini arttırması, teknoloji üreten ve ihraç eden bir konuma gelmesi yönünde gayret gösterir, destek verir.

d) İş dünyasının küresel boyutta belirgin ve kalıcı bir yer edinmesine yönelik faaliyetlerde bulunur.

e) Şirketlerin ulusal ve küresel rekabet gücünü arttırıcı çalışmalar yapar.

f) Yatırımların ve ihracatın önünü açacak politikaların oluşturulması ve uygulanması için gerekli girişimde bulunur.

g) Kalite ve verimlilik anlayışının gelişmesi için çaba gösterir.

h) Eğitim-öğretim faaliyetlerinin, istihdam ve ekonomik gereksinmelerle uyumlu bir şekilde uygulanmasına destek olabilir, gerekli sağlık altyapısının geliştirilmesi yönünde ki çalışmaları teşvik eder.

i) Üniversiteler ve bilimsel araştırma kuruluşları ile işbirliği yapar.

j) Toplumda girişimcilik ruhunun yaygınlaşması ve çevre bilincinin gelişmesi için çalışmalar yapar.

k) Bölgesel gelişmişlik farklarının giderilerek dengeli bir kalkınmanın sağlanması yönünde çaba gösterir, bölgesel ve sektörel planlama çalışmaları yapar.

l) Toplumsal uzlaşma bilincinin gelişmesi, işçi ve işveren kesimlerinin ulusal kalkınmaya odaklı işbirliği ve uyum içinde birlikte çalışmaları için gerekli girişimlerde bulunur, bu yönde faaliyetler yapar.

m) Uluslararası ilişkilere önem verir, kurumsal, bölgesel, sektörel ve ulusal düzeylerde deneyim alışverişi, işbirliği ve ortak girişim olanaklarını geliştirmeye çalışır.

n) İnsan kaynakları ve doğal kaynakların teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde değerlendirilmesini, verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılması yoluyla rekabet gücünün artırılmasını hedef alan politikaların oluşturulmasına katkıda bulunur,

o) Görüş ve öneriler geliştirerek bunları gerekli resmi ve özel kişilere ve kamuoyuna iletebilir, amacı doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturabilir,

p) Taşınmazlar üzerinde ipotek dahil olmak üzere her nevi aynı, irtifak, kira, şuf'a gibi haklar iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir,

r) İktisadi işletme kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir,

s) Elde edeceği kazancı üyeleri arasında paylaştırmamak, sadece kendi amacı doğrultusunda kullanmak koşuluyla kazanç elde etme, örnek oluşturmak, öncülük etmek üzere Genel Kurul kararıyla ticaret şirketlerine ortak olabilir,

ş) Amacına uygun süreli veya süresiz gazete, dergi vs yayınlar çıkarabilir,

t) Makine, tekstil v.s alanlarda müzeler kurabilir.

 

İKİNCİ KISIM

Üyeler

 

Asil Üyelik

Madde 5 – Derneğin amaçlarını kabul eden gerçek ve tüzel kişiler ırk, cinsiyet, din, uyruk ve siyasi kanaat gözetilmeksizin derneğe asil üye olabilirler. Derneğe üye olacakların fiil ehliyetine sahip ve on sekiz yaşını bitirmiş olmaları gereklidir. Derneğe asil üye olmak için en az iki asil üye tarafından takdim edilmek gereklidir. Tüzel kişilerin üye olması halinde tüzel kişi adına temsil yetkisini kullanacak kişinin derneğe bildirilmesi gereklidir. Temsil yetkisini kullanacak kişinin gerçek kişi üyeler için aranan özellikleri taşıması zorunludur. Tüzel kişi temsilcisinin Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu ve Denetim Kurulu’na seçilmesinden sonra, temsil ettiği tüzel kişilikteki görev ya da temsilinin sona ermesi ve/veya tüzel kişiliğin temsilcisini değiştirmesi halinde dernekteki organ üyelikleri sona erecek olup, bu organların yedek listelerindeki kişi çağırılır.

TC vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlarla birlikte Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip bulunmaları gereklidir.

Derneğin üyeleri bu tüzük ekinde yer alan “İş Ahlakı İlkeleri”ne uymayı taahhüt ederler.

 

Onursal Üyelik

Madde 6 – Derneğin kurucu üyelerine, derneğe önemli katkılarda bulunmuş üyelere, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu eski Başkanlarına, Yönetim Kurulu kararı ile Onursal Üyelik verilebilir.

 

Fahri Üyelik

Madde 7 - Bilim, siyaset ve iş alemine mensup özel kişilerden layık görülenlere toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin üçte ikisinin kararı ile Fahri Üyelik verilebilir. Fahri üyeler, organlara seçilme hakkına sahip olmayan ve derneğe aidat ödemekle yükümlü olmayan üyelerdir. Fahri üyelik her seçim döneminin sonunda kendiliğinden sona erer. Yönetim Kurulu isterse bu üyeliklerin süresini uzatabilir. Fahri üyelerin Genel Kurul’da oy kullanma hakkı yoktur.

 

Üyelik Başvurusu ve Kabul

Madde 8 - Tüzüğün 5.maddesinde belirtilen şartları taşıyanların üyelik başvurusu hakkında Yönetim Kurulu üyelerinin üçte iki oy çoğunluğu ile 30 gün içinde karar alınır ve sonuç adaya yazı ile duyurulur. Başvurunun reddi halinde gerekçe gösterilmesi zorunlu değildir. Üye adayının üyeliğe kabul edildiğinin yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde kabul edilen üye tarafından giriş aidatı ödenmek zorundadır. Üyeliğe giriş aidatını belirtilen süre içerisinde ödemeyen başvuru sahibi, üyeliğe kabul edilmez.

 

Üyelik Hak ve Yükümlülükleri

Madde 9 - Üyelik haklarının kullanılmasında eşitlik ilkesi esastır. Üyelik hakkı gerçek kişi üyelerde şahsa, tüzel kişi üyelerde ise dernek kayıtlarındaki tüzel kişiye bağlıdır ve devredilemez. Tüzel üyenin temsilcisi, gerçek kişi üyelerin işbu tüzüğün 37. maddesinde yer alan ayrıcalıklarından yararlanamaz. Üyeler ile dernek arasındaki iletişimin sağlam şekilde sürdürülmesinin temini adına her üye, derneğe üye olarak kabul edildiği tarihte veya Yönetim Kurulu tarafından kendisinden talep edildiği zamanlarda üyelik iletişim bilgilerini sağlıklı iletişim için gerekli kapsamda derneğe bildirmekle yükümlüdür. Her asil üyenin Genel Kurul'da yalnız bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Tüzel kişi üyelerin dernek nezdindeki kayıtlı temsilcileri oy kullanır. Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

Dernek Tüzüğü, üyeliğe kabul edilen üyelere üyelik kabul bildirimi ile birlikte diğer üyelere ise Yönetim Kurulunun uygun göreceği zamanlarda, her halükarda tüzük tadili gereken durumlarda tadil tasarıları, tadilin görüşüleceği Genel Kurul ilanı ile birlikte iadeli taahhütlü mektup veya kargo ile veya elektronik posta yolu ile teslim edilir. Dernek Tüzüğü ayrıca derneğin internet sitesinde sürekli olarak bulunur. Tüm üyelerin, Dernek Tüzüğü’nü bildiği kabul edilir.

 

Üyelikten Ayrılma

Madde 10 - Üyeler diledikleri zaman dernekten ayrılabilirler. Üyelikten ayrılma talebini yazı ile Yönetim Kurulu’na bildiren üye, işbu bildirim tarihi itibariyle tahakkuk etmiş aidat ve birikmiş borçlarını en geç istifa dilekçelerinin derneğe tebliğ tarihinde ödemekle mükelleftirler.

 

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 11 -

1.Üyeliğin sona ermesi

a.Kanunda ve tüzükte aranan şartları yitirenler üyelik haklarını kaybederler.

b.Aidat ve/veya katılma paylarını ödemeyen üyeler genel kurula kabul edilmezler. Yıllık aidatını ödemeyen üyenin kaydı, ilgili yılı takip eden yılın ilk Yönetim Kurulu toplantısında silinir. İlgili karar üyeye yazılı olarak bildirilir.

c.Derneğin tüzüğüne ve iş ahlakı ilkelerine, çalışmaları, tutum ve davranışları ile aykırı hareket edenler veya bu davranışları ile dernek onurunu zedeleyeceği kaygısı uyandıranlar hakkında Yönetim Kurulu üyenin durumunu araştırır ve inceler. Gerek görür ise üyenin savunmasını ister ve üye durumu ile ilgili rapor hazırlanır. Yönetim Kurulu üyenin çıkarılmasına karar verirse, bu karar Yönetim Kurulu tarafından üyeye tebliğ edilir.

2.İtirazlar

Yukarıda yer alan, Yönetim Kurulunun “üyenin çıkarılması” kararına karşı, çıkarılan üye, kararın kendisine tebliğ olduğu tarihten itibaren 15 gün içinde yazılı olarak Yönetim Kurulu kanalı ile Genel Kurula itiraz edebilir. Üyenin bu itirazı, Genel Kurul tarihinden en geç 30 gün öncesine kadar Yönetim Kuruluna ulaştığı takdirde ilk Genel Kurul gündemine alınır. Aksi halde bir sonraki Genel Kurulda karara bağlanır.

3.Üyeliğin askıya alınması

Derneklere üye olma hakkını içinde bulundukları özel durumları gereği geçici olarak kaybedenlerin ve kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görev alanların dernek üyelikleri, kendi istekleri ve/veya Yönetim Kurulunun kararı ile askıya alınır veya üyelik kaydı silinir. Üyenin bu geçici engelli halinin kalkması durumunda Yönetim Kurulu tarafından üyelik hakkının devamına karar verilebilir.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Organlar

 

Madde 12 - Derneğin organları aşağıda yer almaktadır.

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

d) Disiplin Kurulu

e) Yüksek Danışma Kurulu

 

Genel Kurul

Madde 13 - Derneğin en yüksek organı Genel Kurul'dur. Genel Kurul derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Onursal üyeler, Genel Kurul'a katılabilir, konuşabilir, ancak oy kullanamazlar. Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağrılır.

1. Olağan Genel Kurul Toplantısı üç yılda bir Ocak ayında yapılır.

2. Olağanüstü toplantı :

a. Yönetim Kurulu kararı ile,

b. Denetleme Kurulu'nun oybirliği ile alacağı karar ile,

c. Aidat borcu bulunmamak kaydı ile Derneğin tüm asil üyelerinin beşte birinin yazılı isteğiyle toplanır. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu'nun kararını veya derneğe kayıtlı üyelerin beşte birinin yazılı dilekçelerini inceleyip, nedenlerinin önem ya da yerindeliğini tartışmaksızın sadece isteğin yöntem yönünden Kanun ve Tüzük hükümlerine uygun bulunduğunu inceleyebilir. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmaya zorunludur. Yönetim Kurulu yedeklerle bile tamamlanamaması halinde, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından aynı süre içinde toplantıya çağırılır. Olağanüstü toplantılarda yalnız toplantı için tespit edilmiş gündem görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az on da biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konular olağanüstü genel kurul gündemine alınır. Denetleme Kurulu veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerinde Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin istemi üzerine, yetkili sulh hukuk mahkemesi oturum yaparak denek üyeleri arasında üç kişilik bir kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

 

Katılma Hakkı

Madde 14 - Derneğe üye olmakla birlikte aşağıda yazılı hallerdeki üyeler Genel Kurula katılamazlar. Bunlar :

a) Önceki takvim yıllarının aidatlarını ödememiş olanlar,

b) Geçici bir biçimde üyelik hakları askıya alınanlar,

c) İzinli bulunanlar,

d) Dernekle arasında açılmış bir dava şeklinde hukuki bir çekişme bulunanlar.

 

Çağrı Usulü

Madde 15 -

a) Yönetim Kurulu, tüzüğe göre, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Bu toplantıya üyelerin her biri yazı, e-mail veya gazete ilanı ile davet olunur. Davetin toplantı gününden en az on beş gün önce yapılmış olması gerekmektedir. Davette toplantının yapılacağı gün, yer, saat ve gündeme alınmış konularla, gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde sonraki toplantının yapılacağı gün, yer ve saat yazılır.

b) İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

c) Genel Kurul Toplantısı üye çoğunluğunun dışında bir sebeple geri bırakılırsa ikinci toplantının iki ay içinde yapılması zorunludur. Bu durumda, sebepleri belirtmek suretiyle toplantı ilanı daha önce yapıldığı şekliyle üyelere duyurulur. Üyeler ikinci toplantıya (a) bendinde yazılı usule göre yeniden çağırılır.

d) Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Yeri

Madde 16 - Genel Kurul Toplantıları Dernek Merkezi'nin bulunduğu il sınırları içerisinde yapılabilir. Toplantının yapılacağı yerin iyi niyet kurallarına uygun olarak üyelerin sığabileceği ve sağlık yönünden elverişli bir toplantı yeri olması zorunludur.

 

Toplantı Yeter Sayısı

Madde 17 - Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları asil üye sayısının iki katından az olamaz.

Toplantı Usulü

Madde 18 - Genel Kurul Toplantısı ;

a) Dernek Merkezi'nin bulunduğu İzmir il sınırları içerisinde, belirlenen gün, saat ve yerde yapılır.

b) Katılacak üyeler düzenlenmiş üye listesindeki isimleri karşısını imza ederek toplantı yerine girerler.

c) 16. Madde hükmünde belirtilen tam sayı sağlanmışsa durum tutanakla tespit edilir.

d) Toplantı, Başkan veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan ve iki katipten oluşan Başkanlık Divanı seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Divan Başkanı'na aittir. Görüşmeler tutanağa geçirilir. Tutanaklar Başkan ve katipler tarafından imzalanır. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu'na verilir.

e) Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak derneğe kayıtlı üyelerden toplantıya katılmaya hakkı bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğunun kabul oyu ile alınabilir.

e) Toplantıda gündemde yer alan konuların görüşülmesine ilaveten toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından önerilen hususların da görüşülmesi zorunludur.

f) Toplantıda söz almak isteyen en az üç üyeye istemleri halinde beşer dakikadan az olmamak üzere konuşma süresi tanımak zorunludur.

 

Genel Kurul'un Görev ve Yetkileri

Madde 19 - Genel Kurul Derneğin en yetkili organıdır. Aşağıdaki yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır:

a) Dernek organlarının seçilmesi,

b) Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,

c) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,

d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

f) Derneğin ticaret şirketi kurması, kurulmuş ticari şirketlere ortak olması ve ortaklıktan ayrılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

g) Giriş ve yıllık üyelik ödenti tutarlarını tespit etmek,

h) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,

ı) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

j) Derneğin feshedilmesi ile mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi. Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir, dernek organlarını seçer ve derneğin diğer organına verilmemiş olan işleri görür. Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

 

Yönetim Kurulu'nun Yapısı

Madde 20 - Dernek, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından üç yıllık süre için 19 asil, 19 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu'na üye seçebilmek için, derneğe üye olarak kayıtlı olmak yeterlidir. İstifa veya herhangi bir nedenle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yedek üyeleri Yönetim Kurulu Başkanı sırasıyla yazılı olarak davet eder. Bu davete tebliğinden itibaren on beş gün içinde cevap vermeyenlerin hakları düşer. Yedek üyeler geçici olarak yerlerine geçtikleri asil üyelerin sürelerini doldururlar ve gelecek ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın yapıldığı güne kadar asil üyelik hak ve sıfatlarını korurlar. Görev süresi sona eren üye Yönetim Kurulu'na yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeleri, tek liste olması durumunda açık, birden fazla listenin yarışması durumunda gizli oyla seçilir. Yönetim kurulunun gizli oylama ile seçilmesi gerektiği takdirde, diğer dernek organlarının da birleşik oy pusulası kullanılmak suretiyle birlikte seçimi, genel kurulca kararlaştırılabilir. Gizli oylama, imza karşılığında oy sandığı kullanılarak yapılır

 

 

Yönetim Kurulu Toplantı Usulü

Madde 21 - Yönetim Kurulu en az ayda bir, önceden belirlenen bir günde Yönetim Kurulu Başkanı'nın başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu üyelerinden en az dört üyenin göstereceği lüzum üzerine olağanüstü de toplanır. Olağan toplantılarda oturum mutlak çoğunlukla, olağanüstü toplantılarda ise üye tam sayısının üçte biri ile açılır. Olağanüstü toplantılarda yalnız toplantıyı gerektiren konular üzerinde görüşülür. Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla karar defterine yazılarak altları toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanır.

 

Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri :

Madde 22 - Yönetim Kurulu, derneğin denetim ve yönetim organıdır. Bu sıfatla, derneğin amaç ve yönetimine ilişkin bütün işlemlerin kanun, tüzük, Genel Kurul kararları ile objektif iyi niyet kurallarına uygun olarak düzenlenip yürütülmesini ve denetimini sağlar. On dokuz asil ve on dokuz yedek üyeden az olmamak üzere Genel Kurulca seçilir. Başlıca görevleri şunlardır:

a) Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden birine, birkaçına ya da bir üçüncü kişiye yetki vermek,

b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait tahmini

bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

c) Türk vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine kabulü halinde, bunları 10 gün içinde mahallin en büyük mülki amirine bildirmek,

d) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

e) Personel kadrolarını düzenler ve gerekli atamaları yapar.

f) Uluslararası toplantılara katılmaya karar verir.

g) Dernek adına sözleşmelerin bağıtlanması feshi hususunda karar verir.

h) Uzun süre çalışması gereken konularda sürekli komisyon oluşturur.

ı) Sayman aracılığı ile dernek adına para tahsil eder ve ödemede bulunur.

 

Yönetim Kurulu'nun Sorumluluğu

Madde 23 - Yönetim Kurulu, karar ve işlemlerinden dolayı Genel Kurula karşı sorumludur.

 

Yönetim Kurulu'nun Çalışma Usulü

Madde 24 - Yönetim Kurulu sorumlulukları müşterek olmak üzere; Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter, Sayman ve üyelerden oluşur.

a) Genel Kurul çalışmalarını bitirdikten sonra, Yönetim Kurulu hemen toplanarak aralarında  görev dağılımı yaparlar.

b) Yönetim Kurulu Başkanı, engeli halinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'nı vekil olarak görevlendirir.

c) Yönetim Kurulu'ndan üyelerin ayrılması halinde boşalan üyelerin yerine derhal yedek üyeler sırasıyla göreve çağrılır.

d) Genel Sekreter, derneğin iç ve dış yazışma işlerini düzenler ve gereken yazıları imza eder.

e) Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter, Derneğin birinci derecede ita amirleridir.

f) Genel Sekreter, Yönetim Kurulu Toplantı tutanaklarını yazar ve hazır bulunanlarla birlikte altını imzalar.

g) Yönetim Kurulu üyeleri üç yıllığına seçilir. Görev süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir.

Bu üyeler yerine getirmek ile yükümlü oldukları görevleri karşılığında hiçbir ücret alamazlar Yalnızca yapmış oldukları masraflar karşılanır. Bunun için ilgili kişilerin yokluğunda Yönetim Kurulu'nun özel bir karar alması ve bu masrafların, kontrol edilmek üzere belgelenmesi gerekmektedir.

h) Yönetim Kurulu Başkanı'nın gerekli gördüğü hallerde, Yönetim Kurulu oturumlarına oy hakkından yoksun olarak, Dernek üyeleri ve personeli ile Onur Kurulu veya Yüksek Danışma Kurulu Başkanı katılabilirler.

 

Yönetim Kurulu'nun Toplantı Çağrı Usulü ve Yeter Sayısı

Madde 25 -

a) Yönetim Kurulu üyelerin yarısından bir fazlası ile ayda en az bir defa, Yönetim Kurulu Başkanı'nın bulunmadığı hallerde yetki verdiği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'nın başkanlığında toplanır.

b) Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi tespit olunur. Yönetim Kurulu gerektiğinde Yönetim Kurulu Başkanı'nın çağrısı üzerine de toplanır.

c) Yazılı ve geçerli özrü olmaksızın üst üste üç toplantıya katılmayan üye çekilmiş sayılır.

d) Verilen kararlar, karar defterine yazılarak toplantıda bulunan üyeler tarafından imzalanır ve yürütülür.

 

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Görev Yetki Ve Sorumlulukları

Madde 26 - Yönetim Kurulu Başkanı :

a) Derneği temsil eder.

b) Yönetim Kurulu'nun Başkanı'dır.

c) Yönetim Kurulu Toplantıları'nın gündemini hazırlar.

d) Özel ya da kısa bir sürede sonuçlandırılabilecek konularda geçici komisyonlar oluşturur.

e) Derneğin hizmet ve çalışmalarını, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun kararlarına uygun olarak yürütür.

f) Derneğin ita amiridir.

g) Dernek işlerinin kuruluş ve kadroları, kurum çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili olarak  Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur.

h) Derneğin ihtiyacı olan personeli işe alır, yasal gereklerin varlığında işine son verir,  gerektiğinde yer ve Görevini değiştirir.

ı) Personel kadro giderleri ve sınırı Yönetim Kurulu'nca saptanan diğer harcamaları ve  sözleşmeleri yapar. Yönetim Kurulu tarafından öngörülen harcamalar için ödeme talimatı verme  yetkisi Yönetim Kurulu Başkanına aittir.

j) Genel Kuruldan alınan yetkiye bağlı olarak Yönetim Kurulu kararıyla taşınır ve taşınmaz malların alım ve satım, ipotek alınması ve verilmesi işlemini yapar. Aynı yolla kiraya verir.

Dernek için taşınmaz kiralar, alınması ve verilmesi işlemini yapar. Aynı yolla kiraya verir.

k) Dernek tarafından ve derneğe karşı açılmış davalarda derneği temsil eder, bu sıfatla başkalarını vekil tayin eder.

l) Yıllık gelir gider hesaplarına ilişkin işlemler ile, gelecek dönemlere ait bütçeyi hazırlayarak Yönetim Kurulunca onaylanmış bütçeyi uygular.

m) Dernek çalışmalarını denetler veya denetlettirir.

n) Kanunların Dernek Tüzüğü'nün ve Dernek çalışmalarının gerektirdiği yönetmelikleri hazırlar ve Yönetim Kuruluna sunar.

o) Yönetim Kurulu'nun yetki verdiği diğer işleri yapar.

p) Yabancı uyruklu kişilerin Derneğe üyeliğini kabulü halinde, bunları on gün içerisinde mahalli en büyük mülki amirliğine bildirir.

r) Kanun, tüzük, yönetmelik hükümlerine, Yönetim Kurulu kararlarına ve Yönetim Kurulu Başkanı talimatlarına, derneğin onur ve değerlerine aykırı davranan ve derneği siyasete araç eden üyeleri gerektiğinde toptan veya ferden ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'na sevk eder ve bu Kurulun kararına kadar işten el çektirir.

s) İşten el çektirilenlerin yerine yedekleri getirir.

t) Bu maddenin (r) bendinde sayılmış bulunan davranış ve fiillerin Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurullarında görev almış kişilerce işlenmesi halinde bu kişileri Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu'na sevk eder ve bu Kurul'un kararının Kesinleşmesine kadar görevden uzaklaştırılabilir. Görevden uzaklaştırılan veya çekilmiş sayılanların yerine yedek üyeler göreve çağırılır. Asil üyenin yeniden göreve iadesi halinde yedek üyenin görevi sona erer.

u) Yönetim Kurulu Başkanı yetkilerini, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birine devredebilir.

 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları

Madde 27 - Yönetim Kurulu Başkanı'nın yokluğunda ;

a) Derneği temsil eder.

b) Yönetim Kurulu'na Başkanlık eder.

c) Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul' da alınan kararlara uygun biçimde görev yapar.

 

Sayman

Madde 28 - Sayman, muhasebeye ilişkin tüm belgeleri kontrol eder ve Derneğin mali durumu konusunda Yönetim Kurulu'na hesap verir. İstem halinde, derneğin mali durumuna ilişkin raporu hazırlar ve ilk gelen Yönetim Kurulu Toplantısı'na sunar.

 

Genel Sekreter

Madde 29 - Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan, Yönetim Kurulunca verilen yetki çerçevesinde derneği temsil etmek, dernek teşkilatının en üst düzey yetkilisi olarak derneğin bilumum hizmet ve yükümlülüklerinin Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen programlara ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak, Yönetim Kurulunun belirlediği faaliyet programının uygulanmasını sağlamak, derneğin ve Yönetim Kurulu tarafından öngörülecek sair faaliyetlerle iştigal eden organdır. Genel Sekreter, Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilebileceği gibi dernek üyesi olmayan üçüncü kişi olarak istihdam edilebilir. Genel Sekreter istihdam edilme şeklinde tayin olunmuş ise, Yönetim Kurulu toplantılarına katılır ancak oy kullanamaz.

 

Denetleme Kurulu'nun Yapısı

Madde 30 - Denetleme Kurulu, derneğe bağlı bütün hizmet birimlerinin parasal ve yönetimsel işlemlerini denetlemek üzere Genel Kurul tarafından mali, idari ve hukuki konularda deneyimli kişiler arasından üç yıl süre için seçilen üç asil ve üç yedekten oluşur. Üye seçilebilmek için, dernek üyesi olmak şarttır. Yönetim Kurulu Başkanı'nın uygun gördüğü hallerde, Denetleme Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Söz hakları vardır fakat oy hakları yoktur. Genel Kurulu'ndan sonra, seçimi izleyen on gün içinde, Denetleme Kurulu asil üyeleri, en yaşlı üyenin başkanlığında bir başkan seçerek çalışmalarını düzenler ve işbölümü yaparlar. Herhangi bir nedenle bir üyenin ayrılması halinde, Yönetim Kurulu Başkanlığı'nca yedekten bir üye davet edilir. Denetleme Kurulu Başkanı'nın ayrılması halinde yeni başkan seçimi, yedekten üye katıldıktan sonra yapılır. Kurul, çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Kurul en az üç ayda bir kez toplanır

 

Denetleme Kurulu'nun Görev ve Yetkileri

Madde 31 - Denetleme Kurulu, çalışmalarından dolayı Genel Kurula karşı sorumludur. Bu sıfatla ;

a) Kurul, yapacağı bir plana göre Genel Kurul adına, öngöreceği süreler içerisinde derneğe bağlı örgütlerin her türlü mali ve idari işlerini denetler. Denetlemelerde gerekirse uzmanlardan da yararlanılır.

b) Denetleme sonuçları yazılı olarak Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı'na sunulur.

c) Denetlemeler esnasında istenen her türlü evrak, defter, belge, kayıt ve kıymetli evrak ilgililer tarafından ibraz edilir.

d) Denetleme esnasında soruşturmaya gerek görülen hususlar hemen Dernek Yönetim Kurulu Başkanına Bildirilir.

e) Kurul, yıllık mali denetleme sonuçlarına ait raporunu Genel Kuruldan en az bir hafta önce Genel Kurulda görüşülmek üzere Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı'na sunar.

f) Kurul üyeleri, Genel Kurulda, Yönetim Kurulu'nun ibrasına kadar yapılan oylamalarda oy kullanamaz. Ancak, ibradan sonrakilerde oy kullanabilirler.

g) Derneğin İç Denetimi: Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapılabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Disiplin Kurulu

Madde 32  -  Disiplin Kurulu, Genel Kurul’un asli üyeleri arasından üç yıl için seçilen beş asil ve beş yedek üyeden meydana gelir. Dernek Genel Kurulu tamamlanıp seçim sonuçlarının açıklanmasını izleyen iki hafta içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanır. Bu toplantıda Disiplin Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı seçilir. Kurul, ilk toplantısında kendi çalışma şeklini tespit eder, icap ettikçe toplanıp kendisine Yönetim Kurulunca sunulan hususlarda görüş oluşturur; rapor hazırlar.

 

Derneğin tüzüğüne ve iş ahlakı ilkelerine, çalışmaları, tutum ve davranışları ile aykırı hareket edenler veya bu davranışları ile dernek onurunu zedeleyeceği kaygısı uyandıranlar hakkında Yönetim Kurulu, üyenin durumunu, incelenmesi için nedenleri ile birlikte yazılı olarak Disiplin Kurulu’na gönderir. Disiplin Kurulu üyenin durumunu araştırır. Gerek görür ise üyenin savunmasını ister ve üye durumu ile ilgili raporunu Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim Kurulu üyenin çıkarılmasına karar verirse, bu karar Yönetim Kurulu tarafından üyeye tebliğ edilir.

Disiplin Kurulu’nun raporuna göre, Yönetim Kurulu aşağıda başlıkları bulunan cezaları uygulayabilir.

b) Kınama Cezası

Yaptığı eylemleri ve davranışları nedeniyle kusurlu bulunarak kınandığının üyeye bildirilmesidir. Bu ceza aşağıda belirtilen durumlara neden olanlar hakkında verilir.

 • Dernek çalışmalarının yürütülmesini açıkça engelleyenlere.
 • Dernek üyelerinin onur ve itibarlarını sarsacak beyan ve davranışlarda bulunanlara.
 • Dernek mallarına ve tesislerine zarar verenler ile derneğe ait mekanlarda diğer üyelere kasten veya bilinçli olarak maddi zarar verenlere.
 • Dernek toplantılarında ve etkinliklerinde toplantı veya etkinliğin doğal akışını bozucu, engelleyici davranışlarda bulunanlara.
 • Daha önce uyarı cezası almasına rağmen üç yıl içinde aynı cezayı gerektirecek yeni bir eylem ve davranışta bulunanlara.

 Geçici Uzaklaştırma

 • Sürekli olarak derneğin onur ve itibarını sarsıcı beyan ve yayınlarda bulunanlar hakkında,
 • Daha önce kınama cezası aldığı halde üç yıl içinde aynı cezayı gerektirecek yeni bir eylem ve davranışta bulunanlara,
 • Dernek organlarına seçilmiş üyelerden, yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine açıkça aykırı davrananlar hakkında.

 

Yüksek Danışma Kurulu

Madde 33 - Yüksek Danışma Kurulu, Derneğin en yüksek Danışma Organıdır. Kurul, sanayi ve iş hayatında bilgili ve deneyimli olan kişiler arasından üç yıl için seçilen en az 20, en çok 40 üyeden oluşur. Üye seçilebilmek için, derneğe asil, daimi ya da onursal üye olarak kayıtlı bulunmak şarttır. Yönetim Kurulu Başkanı’nın uygun gördüğü hallerde, bu Kurul üyeleri Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Söz hakları vardır, oy hakları yoktur. Genel Kuruldan sonra, seçimi izleyen yirmi gün içinde, Yüksek Danışma Kurulu asil üyeleri, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanıp bir başkan seçerek çalışmalarını düzenler ve iş bölümü yaparlar. Kurul toplantılarına, gereğine göre özel, tüzel ya da kamu kuruluşlarının uzman, yönetici ve öğretim görevlileri çağrılabilir. Davet edilenlerden sözlü ya da yazılı görüş istenebilir. Bu kişilerin söz hakları vardır, oy hakları yoktur.

 

Yüksek Danışma Kurulu'nun Görevleri

Madde 34 - Yüksek Danışma Kurulu'nun görevleri şunlardır :

a) Sanayi ve iş hayatının genel durumu, sorun ve çözümlerini gözden geçirmek ve uzun menzilli önlemler üretmek,

b) Derneğin amacına en uygun biçimde ulaştırılmasını sağlayacak stratejileri değerlendirmek ve önerilerde bulunmak,

c) Dernek çalışmalarını amaca uygunluk ve sonuç almadaki etkinlikler bakımından incelenmek ve gerekli önlemleri önermek.

 

Genel Kurul Kararının İptal İstemi

Madde 35 - Toplantıda hazır bulunan, kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan Genel Kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.

 

Üst Kuruluşlara Üyelik

Madde 36 - Dernek, amacı doğrultusunda gücünü birleştirmek üzere, Genel Kurul kararı ile kurulmuş veya kurulacak olan federasyona kurucu üye veya üye sıfatıyla katılabilir, üyelikten ayrılabilir. Karar doğrultusunda gerekli başvuruları ve işlemleri yapabilmeye Yönetim Kurulu yetkili ve görevlidir. Dernek, üyesi olduğu federasyonun tüzüğüne uygun olarak üyelik statüsünün gerektirdiği sayıda üye ile temsil olunur. Temsilci üyeler, Genel Kurulu tarafından seçilir. Dernek kendi üyelerinden alınan yıllık aidatın, üyesi olduğu federasyondaki üyelik statüsünün gerektirdiği ölçüdeki kısmını federasyon ödentisi olarak ayırır ve öder. Dernek kendi adına Vakıf kurabilir.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

 

Gelirler - Mali Hükümler

Madde 37 - Derneğin gelirleri ;

a) Giriş ve üye aidatları,

2024-2025 ve 2026  yıllarında derneğe giriş aidatı 13.000 TL’dir. Yıllık aidat 9.500 TL’dir.

Kadın ve aynı firmadan ikinci üye ile bu nitelikleri haiz kayıtlı üyeler yürürlükteki dernek giriş aidatı ile yıllık aidatın yarısını öderler.

b) Her türlü bağış ve yardımlar ile yetkili makamının onayı ile yaratılmış kaynaklar,

c) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

d) Verilen hizmetler karşılığında alınan ücretler,

e) Derneğin mal varlığından elde edilen kira ve diğer gelirler,

f) Dernek tarafından yapılan yayımlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, bilgi ve spor yarışmaları, sempozyum ve konferans gibi etkinliklerden sağlanan gelirler,

g) Devlet, İl, Belediye ve kamu kuruluşları sübvansiyonları, giriş ve yıllık üye aidatları ile faizleri her yıl için Genel Kurulca belirlenir. Giriş aidatı üyelik müracaatı ile birlikte, üye aidatları ise, ½ 'şer oranında ait olduğu yılın en son 31 Temmuz ve 31 Aralık tarihine kadar ödenir. Dernek; tüzüğünde gösterilen amaçları, çalışma konuları veya çalışma biçimleri doğrultusunda siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan yardım kabul edebilir. Ancak adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunamaz. Derneğin yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerden yardım alması İçişleri Bakanlığı'nın izni ile olur. Ödenek kapsamında yer alan taşınır sermaye Devlet Bankalarına vadeli mevduat, devlet tahviline, borsaya kayıtlı yatırım şirketleri tahvillerine veya yatırım fonlarına veya Merkez Bankası tarafından avans teminatı olarak kabul edilen tahvillere yatırılabilir.

 

Bütçe

Madde 38 - Derneğin bütçesi;

a) Derneğin bütçe yılı 1 Ocak'ta başlar.

b) Derneğin bir yıllık gelir ve giderleri, aralık ayı sonuna kadar yapılacak tahmini bir bütçeyle düzenlenir ve faaliyetler bu bütçeye göre yürütür.

 

Geçici Görev Giderleri ve Ödemeler

Madde 39 - Derneğin bütçesinden karşılamak üzere, yönetmelikle belirlenecek esaslara göre:

a) Genel Kurula katılan üyelere yurt içi ve yurt dışında geçici olarak görevlendirilen organlardaki görevliler ile diğer kişilere yolluk,

b) Yönetim Kurulu Başkanı'na temsil ödeneği verilir.

Gelir ve Giderlerde Usul

Madde 40 - Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin banka aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak düzenlenerek bastırılır. Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. Dernek tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar, yönetmeliğe uygun olarak düzenlenir. Bu defter ve belgelerin dernekler biriminden ya da noterden onaylı olması zorunludur.

 

 

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

 

Görev Yasağı

Madde 41 -

a) Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, dernekte ücretli bir görev veya dernekle ilgili işlerde yüklenici ya da vekil olarak iş ve ticari ilişki kuramaz veya dava alamazlar.

b) Dernek Organlarında görevli üyelere dernek taşınmazları kiraya verilemez.

c) Birbirlerinin birinci dereceden yakını olanlar, Yönetim ve Denetleme Kurullarında görev alamazlar.

d) Dernekte ücretli çalışmakta olan personel, üye olamaz ve dernek organlarında görev alamaz.

e) Bu maddenin ( a), ( b ), ( c ) bentleri hükümlerine uyulmadığının tespiti halinde ilgili Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, bu görevlerinden çekilmiş sayılır.

 

Fesih

Madde 42 - Genel Kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Fesih halinde Derneğin mal varlığı derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Genel Kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Şu kadar ki; tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılmaya hakkı bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğunun kabul oyuyla mümkündür. Genel Kurulun, derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler 15.maddeye göre ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantı da çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asil üye tam sayısının iki katından az olamaz. Dernek; genel kurulu izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tabidir.

 

Beyanname Verme Yükümlülüğü ve Denetim

Madde 43 - Dernek faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin sonuçları konusunda, İçişleri Bakanlığınca çıkarılarak yönetmelikte belirtilen şekle uygun olarak düzenleyeceği yıllık beyannameyi, her yılın nisan ayı sonuna kadar mahallin en büyük mülki amirine verir.

 

Tasfiye

Madde 44 - Feshedilen veya kendiliğinden dağılmış sayılan Derneğin, mal ve para haklarının tasfiyesinin esasları Genel Kurul kararı ile tespit edilir. Fesih halinde üç kişilik tasfiye kurulu bu iş için görevlendirilir. Genel Kurulun toplanmaması veya bu konuda karar almaması halinde, derneğin para, mal ve hakları mahkeme kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Taşınmaz Mal Edinme

Madde 45 - Dernek, Genel Kurulun yetki vermesi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilir. Taşınmazların tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur.

 

Sandık Kurma

Madde 46 - Dernek, sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak koşuluyla, üyelerinin kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

 

 

Lokal Açma

Madde 47 - Dernek, merkezinin bulunduğu yerde, mahallin en büyük mülki amirinden izin almak koşulu ile lokal açabilir, işletebilir veya işlettirebilir. Lokallerin açılma, çalışma, yönetilme, yararlanma gibi hususları, dernek yetkili organlarınca onaylanmış yönetmeliği ile düzenlenir.

 

Amblem

Madde 48 - Dernek amblemi, Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilir. Bundan sonra gerekli yasal işlem Valilik nezdinde yapılır. Dernek amblemi, Yönetim Kurulu'nun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

 

Personel ve İşçiler

Madde 49 - Dernek iş hizmetlerinin yürütülebilmesi için yeterince personel ve işçi atanabilir. Sürekli atamalar ve çalışma dönemi bütçesi kadro çizelgeleri doğrultusunda, geçici atamalar ise bütçede öngörülen ödenek gereğince yapılır. Personel ve işçiler, Personel Özgürlük Hakları Yönetmeliği hükümlerine göre işe alınır ve işlerine son verilir.

 

Defter ve Kayıtlar

Madde 50 - Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar. (Ek cümle: RG-23/1/2013-28537) Ancak, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.  

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6’ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

(Değişik ibare: RG-23/1/2013-28537) Derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

 

Tüzük Değişikliği

Madde 51 - Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğu sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Yollama

Madde 52 - Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan hallerde, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu Hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

Madde 53 - Bu Tüzük hükümleri, metnin dernek merkezinin bulunduğu mahallin en büyük mülki amirliğine veya dernekler il müdürlüğüne verildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 54 - Bu Tüzük hükümlerini Dernek Yönetim Kurulu Başkanı ve Derneğin yetkili organları yürütür.

 

Kendiliğinden Dağılmış Sayılma

Madde 55 - Dernek kuruluş ve amaç şartlarını kaybettiği veya acze düştüğü veya Yönetim Kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı veya 17.maddede belirtilen yeter sayının bulunmaması sebebiyle üst üste iki olağan Genel Kurul toplantısının yapılamadığı hallerde, kendiliğinden dağılmış sayılır. Kendiliğinden dağılma hali, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin veya Cumhuriyet Savcılığının istemi üzerine sulh hukuk mahkemesince tespit edilir.

 

Yönetim Kurulu'nun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması

Madde 56 - Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

 

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

Madde 57 - Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından; Yönetim ve Denetleme Kurulları organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, kimlik numaraları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

 

Borçlanma Usulü

Madde 58 - Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararıyla borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynaklarıyla karşılanamayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Yönetim Kurulu Görev Bölümü

Madde 59 - Yönetim Kurulu kendi aralarında yaptıkları toplantıda aşağıdaki şekilde görev bölümü yapmışlardır.

 

Yönetim Kurulu Başkanı                    : Hüseyin CENGİZ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili            : M.Sirhan ÖZEN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı   : Ali TALAK

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı   : Tolga YAPICI

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı   : Mehmet Selim TAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı    : Mukaddes ÇELİK

Genel Sekreter                                   : Sabri ERDEM

Sayman                                              : Emel YILDIZ

Sayman Yardımcısı                            : Başak ÇAYIR CANATAN

Yönetim Kurulu Başkan Üyesi            : Ahmet DÖNMEZLER

Yönetim Kurulu Başkan Üyesi            : Alparslan KURTMEN

Yönetim Kurulu Başkan Üyesi            : Ali KARA

Yönetim Kurulu Başkan Üyesi            : Esra KOÇ

Yönetim Kurulu Başkan Üyesi            : Sevgi KARAHAN

Yönetim Kurulu Başkan Üyesi            : Semiha GÜNEŞ

Yönetim Kurulu Başkan Üyesi            : Serpil OLTULU

Yönetim Kurulu Başkan Üyesi            : Salih BAZ

Yönetim Kurulu Başkan Üyesi           ; Özkan MUCUK

Yönetim Kurulu Başkan Üyesi            : Metin SANCAK

Yönetim Kurulu Başkan Üyesi           ; Z.Şebnem KORKUT

 

 

 

EK : İş Ahlakı İlkeleri

Bir bütün olarak iş ahlakına bakıldığında iş ahlakı, üretim süreci dikkate alınarak, her aşamada, yapılan tüm işlemlerde, işgücü ve maddi kaynak kullanımında değer kaybına sebebiyet vermeden işlerin yürütülmesi ile ilgilidir. Ekonomik faaliyetlerin temelini rasyonellik ve etkinliğin oluşturduğu düşünülürse, tam rekabet ortamında kaynakların etkin kullanımının sağlanması iş ahlakının temelini oluşturmaktadır. Bu belgenin varlığı, sivil toplumun esası olan gönüllülük kavramı üzerine kurulmuştur. Üyelerimiz ve kuruluşları, yurt içinde ve yurt dışında, iş yaptığı ve ilişkide olduğu özel, kamu ve sivil toplum kuruluşlarına, içinde bulunduğu topluma, müşterilerine, tedarikçilerine ve ortaklarına, çalışanlarına karşı tüm eylem ve işlemlerinde işletme içi ve işletme dışı faktörleri dikkate alarak İş Ahlakı İlkelerine uygun tutum ve davranış içerisinde olur ve bu ilkelerin yaygınlaşarak benimsenmesi sorumluluğunu taşırlar.

 

AMAÇLAR

 1. Serbest rekabetin işlemesini sağlayan ve evrensel kabul gören iş ahlakı ilkelerini tanımlamak
 2. İş yaşamında karşılıklı güven ilkesinin yerleşip gelişmesine katkıda bulunmak,
 3. İş ahlakına uymayan tutum ve davranışları önlemek,
 4. İş aleminde ve kendi sektöründe iş ahlakını savunarak bu ilkenin yerleşmesine ve iyileşmesine çaba göstermek,
 5. İş ahlakına uymanın ülke kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlayacağı bilincini yaymak ve yaygınlaştırmaktır.

 

A. DÜRÜSTLÜK

İş yaşamında, üyeler ve kuruluşları, onurlu ve dürüst davranış kurallarına bağlı kalırlar. Bu çerçevede:
 

 1. Ticari faaliyetleri ve sundukları hizmet ve ürünleri ile, başkalarına bilerek zarar vermezler.
 2. Saklı tutulması gereken hiçbir bilgiyi, çıkarları için kullanmazlar.
 3. Şirketleri, yan kuruluşları, iştirakleri ile bağlı oldukları veya yönetiminde bulundukları şirket veya kuruluşlarının faaliyetleriyle ilgili olarak, başka kişi ve kuruluşlara, bağımsız karar verme yeteneğini etkileyebilecek çıkarlar sağlamazlar
 4. Kendilerinin ve başkalarının ticari ve mali durumları hakkında yanıltıcı açıklama ve tanıtım yaparak, aldatıcı davranışlarda bulunmazlar.
 5. Ürettikleri ürün ve hizmetlerin sorumluluğunu taşırlar bu ürün ve hizmetlerin kullanılmasından kaynaklanan zararların giderilmesi için gereğini yapmaktan kaçınmazlar.


B. HUKUKA SAYGI

Üyeler ve kuruluşları tüm faaliyetlerinde, ulusal ve evrensel hukuk normlarına saygılı olmak zorundadırlar. Bu kapsamda:

 

 1. Yasaların öngördüğü yönetimsel ve denetimsel tüm yükümlülüklerini yerine getirirler.
 2. Doğru olmayan, sahte ya da yanlış kayıt tutmaz, yetkili mercilere yanıltıcı bilgi vermezler.
 3. Yasadışı ya da suç oluşturacak faaliyetlere girmezler. İş yaşamında, iş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmazlar.
 4. Yasaları ve uluslararası benimsenmiş dürüstlük ilkelerini saptırarak haksız rekabet doğuracak çalışmalar içine girmezler.


C. ÇALIŞMA ORTAMI ÇALIŞANLAR

Çalışanlarıyla olan ilişkilerinde, dürüstlük, eşitlik, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlama, kişiliklerine saygı duyma, yasalara aykırı işlem yapmaya zorlamama, kişisel gelişimlerine katkıda bulunma temel ilkelerine uyarlar,

 1. Kişi ve kuruluşlar, çalışanların haklarıyla ilgili olarak ırk, renk, din, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep, yaş ve bedensel engeller ve cinsiyete dayanan bir ayrıcalık yapmazlar, fırsat eşitliği sağlayan tüm yasa ve yasal düzenlemelere bağlı kalırlar. Bu özellikleri nedeniyle çalışanlar taciz edilemez. İş yerinde ırksal, dinsel ya da cinsel taciz sayılabilecek davranış ya da eylemlere izin verilmez.
 2. Çalışanlarla ilgili bütün kişisel bilgilerin güvenlik içinde korunmasını ve gizli kalmasını sağlarlar.
 3. Çalışanları mesleki gelişmelerine katkı sağlayacak bilgi ve becerileri edinmeleri için teşvik ederler.
 4. Yasaların ve rekabetin getirdiği kısıtlamalara uymak kaydıyla, şirketin geleceğine ilişkin karar ve bilgileri paylaşırlar.
 5. Çalışanların tavsiye, görüş ve şikayetlerinin dinlendiği ve değerlendirildiği kurumsal çalışmalar yaparlar.
 6. Meslek geleneklerinin gelişmesine, uygulanmasına ve yaygınlaşmasına gayret ederler. Yazılı olmayan geleneksel iş ve ahlak kurallarının da yurt sathında yayılması ve anlaşılması için yardımcı olurlar.


D. SİYASİ PARTİLERLE İLİŞKİLER

Üyeler, şirketleri, yan kuruluşları iştirakleri ile bağlı oldukları veya yönetiminde bulundukları şirket veya kuruluşlarında, aktif görevde olan milletvekillerini ve kamu görevlilerini istihdam etmezler; yönetim, denetim ve diğer hiç bir organında görev vermezler. Kamu ortaklığı bulunan üye şirketlerinin bünyesinde çalışan kamu görevlileri bu kurala istisna teşkil eder. Çalışanlarının siyasi partilerle olan ilişkilerini ticari çıkarları doğrultusunda yönlendirmez ve bu ilişkilerden bireysel ve kurumsal çıkar elde etmeye çalışmazlar.

 

E. BİLGİ ELDE ETME, KULLANMA VE SAKLAMA

Üyeler ve kuruluşları, iş ilişkileri ve görevleri çerçevesinde bilgi elde etme, kullanma ve aklama konusunda şeffaflık ve dürüstlük ilkelerine özen gösterirler.
Bu çerçevede, yasalara ve rekabet güçlerini tehlikeye sokmama koşuluna uygun olarak:
 

 1. Üyesi oldukları diğer kurum ve örgütler hakkında doğru ve tam bilgi verirler,
 2. Kamuoyunu, şirket politikaları ve performansı, çevre ve etik değerleri açılarından işletmelerin yapıları ve faaliyetleri ilgili konularda bilgilendirirler,
 3. Hissedarlara ve yatırımcılara, doğru bilgiye dayalı karar alabilmeleri için düzenli şekilde güvenilir ve ayrıntılı bilgi verirler.
 4. Müşteri ya da iş ortaklarının iznini ve onayını almadıkça, ya da yasal bir zorunluluk bulunmadıkça, saklı tutulması gereken bilgileri korumak zorundadırlar. Bu tür bilgilerin amaç dışı ve haksız kullanılmasından sorumludurlar.
 5. İş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurarak işle ilgili sır ya da gizli bilgi elde etmeye yeltenmezler.


F.ÇEVRE
Üye ve kuruluşları, faaliyetlerinden dolayı doğanın ve kültürel ve tarihi dokunun zarar görmemesine özen gösterirler. Çevreyle ilgili bütün yasal düzenlemelere uyarlar.