Üst Kuruluşlarımız - Hakkımızda

BATI ANADOLU SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEKLERİ FEDERASYONU (BASİFED) 1997'den beri birlikteliklerini güçlendirip yeni boyutlar katarak geliştiren Türkiye SİAD Platformunu oluşturan dernekler, 2002 yılında başlatılan çalışmalarla Türkiye düzeyinde 5 Bölge Federasyonu ve bir Sektörel Dernekler Federasyonu olmak üzere 6 Federasyonda bir araya gelerek yeni bir yapılanma oluşturmuşlardır.

Bu Federasyonlardan ilki olan BASİFED, Antalya'dan Çanakkale'ye Batı Anadolu'da 13 ili (Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Manisa, İzmir, Uşak, Afyon, Denizli, Aydın, Isparta, Burdur, Muğla, Antalya) kapsayan bir bölge içinde 16 derneğin güç birliği yaparak bir araya gelmesiyle 9 Eylül 2003 tarihinde İzmir'de kurulmuştur. Bölgesindeki 13 ilde faaliyet gösteren, ortak ilke ve hedefleriyle kuruluş amaçları aynı olan sanayici ve iş insanları derneklerinin ortak sesi olarak bölgesel, sektörel ve ulusal ekonomik politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak, bölgesel ve sektörel kalkınma vizyonlarını geliştirerek Uluslararası entegrasyona ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik projeler geliştirmek, iş dünyasını ilgilendiren sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyuna ve yetkili kurumlara duyurmak amacıyla, üyeleri arasında güç birliği sağlayarak ortak çalışma zemini oluşturmak BASİFED'in temel misyonudur. Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere, ATATÜRK'ün çizdiği Türkiye Cumhuriyeti vizyonunu ve çağdaş uygarlık hedefini esas alarak bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi, laik, demokratik ve etkin bir hukuk devleti anlayışı içinde, sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaştırılmasını sağlamak, sanayici ve iş insanlarının sorunların sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci nitelikleri geliştirmek üzere bağımsız bir platformda, temsil tabanı geniş, güçlü bir örgütlenme oluşturmak başlıca hedefidir.

BASİFED, bu misyon ve hedeflerini gerçekleştirmek için, Federasyon olarak veya yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili kurumlar ve benzer STK'larla işbirliği halinde çalışmalar yapmaktadır. BASİFED, bu yapısal özelliğiyle, AB ile entegrasyon sürecinde Türkiye'deki STK'ların yeniden yapılanmasında bölgesel düzeyde ilk ve somut örneklerden birini oluşturmaktadır. BASİFED'in yapılanmasındaki en önemli özelliklerden birisi de Bölgesel Kalkınma Ajanslarının kurulmasında öngörülen; ve buna koşut AB ile uyum çalışmaları çerçevesinde Türkiye'nin bölgesel kalkınma politikalarında uygulanacak ve Türkiye'yi bölgelere ayıran Bölgesel Birimler Sınıflandırılması Düzey 2 / NUTS 2 projesine örnek oluşturmasıdır. Halen 19 dernek ile 2200'ü aşkın sanayici ve işadamını bünyesinde barındıran BASİFED gönüllü sivil toplum kuruluşu özelliğinde Türkiye'deki en büyük örgütlerden biridir. Eylül 2004'den beri İzmir'deki merkez çalışma ofisi niteliğindeki Genel Sekreterliğinde faaliyetlerini sürdüren BASİFED, kendisi de dahil olmak üzere Türkiye düzeyinde altı Bölge Federasyonu ve iki Sektörel Dernekler Federasyonunun biraraya gelerek oluşturduğu TÜRKONFED Türkiye Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonunun da kurucu üye federasyonudur.

 

TÜRK GİRİŞİM VE İŞ DÜNYASI KONFEDERASYONU (TÜRKONFED) 1990'lı yılların ikinci yarısında, ülkenin farklı köşelerindeki Sanayici ve İşadamı Dernekleri'nin güç birliği yapma arayışı ile başlayan SİAD hareketi, 17 Ekim 1997 tarihinde, İstanbul'da, yurt sathına yayılmış sanayici ve iş insanlarının sesini, kamuoyuna, meclise ve hükümetlere duyurmak, ulusal ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak projeler üretmek amaçlarıyla ilk zirvesini gerçekleştirdi. İlk üç yıl, yalnızca, zirveleri düzenleyen bir Planlama Komitesi etrafında koordine olmaya çalışan SİAD'lar, 17 Kasım 2000'de Şanlıurfa'da gerçekleştirilen 4. SİAD Zirvesi?nde, bu birlikteliğin adını Türkiye SİAD Platformu olarak koydular: Platform, aynı ilke ve hedefler doğrultusunda faaliyet gösteren, politik ayrımlara göre şekillenmemiş, kendi bölgelerinde aktif biçimde çalışan, bağımsız işadamı derneklerinin ilişki ağını, dayanışma ve işbirliği zeminini oluşturuyordu. Aynı zirvede tüm katılımcı dernekler tarafından imzalanan Türkiye SİAD Platformu Çalışma İlkeleri ile ve seçilen İcra Komitesi ile kurumsallaşma yönünde önemli adımlar atılmış oluyordu. Aynı yıl, TÜSİAD'ın öncülüğünde çeşitli sektör dernekleri de biraraya gelerek bir Sektörel Dernekler Platformu oluşturdular. Daha önce sektörlerin rekabet gücünün ortaya konabilmesi için yapılan çalışmalarda biraraya gelen sektör dernekleri, bu kez, ortak bir İcra Komitesi oluşturarak ve ortak çalışma ilkelerinin altına imza koyarak, bir platform oluşturdular. Bu süreçte, sektörel dernekler kendi alanlarındaki faaliyetlerinin yanısıra, AB sürecine hazırlık olarak rekabet gücü analizleri yaptılar. Bölgesel dernekler ise kendi bölgelerinin sorunlarını yakından izlerken, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu ekonomik, siyasal ve sosyal reformların takipçisi oldular. Bu çalışmalarını her yıl yaptıkları zirveler ve yılda en az üç kez toplanan başkanlar kurulları ile gerçekleştirdiler ve görüşlerini kamuoyu ile paylaştılar. Bu kurumsallaşma hamlelerinin üzerinden iki yıl geçmeden sivil toplum örgütlerini ilgilendiren mevzuatta meydana gelen değişiklikler, yeni bir arayış başlattı. Bu arayışı, mevcut yapıyı en iyi şekilde kavrayacak, genişleme potansiyeline sahip, işlevsel ve güçlü, bölgesel ve sektörel Federasyonların kurulması ve bu Federasyonların iş dünyasının çatı örgütü olacak bir Konfederasyonun kuruculuğunu üstlenmesi biçiminde tanımlamak mümkündü. Örgütlenme çalışmalarını yürütme görevi Türkiye SİAD Platformu tarafından, Ege Sanayici ve İş İnsanlarının Derneği, ESİAD'a verildi. 2002 yılında platform üyesi SİAD'lara, bir üst örgütte bir araya gelme konusundaki görüşleri bir anketle soruldu. Uluslararası örnekler incelendi. Çeşitli atölye çalışmaları yapılarak böyle bir örgütlenmenin getirisi-götürüsü tartışıldı. Ortaya çıkabilecek sorunlar ele alındı. Daha sonra, örgütlenme ilkeleri belirlendi, bölgeler oluşturuldu, farklı yapıları bağdaştıracak örgüt modelleri tartışıldı ve örnek tüzükler oluşturuldu. Derneklerin bir araya gelip üst örgütler kurabilmeleri için gerekli tüzük değişiklikleri yapıldıktan sonra federasyonların oluşturulmasına başlandı. İlk federasyon, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED), 9 Eylül 2003 tarihinde kuruldu. BASİFED'i sırasıyla Marmara ve Kuzey Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (MAKSİFED), İç Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (İÇASİFED), Doğu Akdeniz Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (DASİFED), Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) ve Doğu ve Güneydoğu Sanayici ve İşadamı Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED) izledi. Bugün, TÜRKONFED, bünyesindeki federasyonlar aracılığıyla sahip olduğu dernekler ve iş insanlarıyla Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden birisidir.